/uploaded/banner-slide/slide%20home/banner-1.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/banner-3.jpg

Tin TVB

CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI LÀ GÌ? CÁC LOẠI CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI


Cổ phiếu ưu đãi (Preferred Stock) là một loại chứng khoán có những đặc điểm vừa giống cổ phiếu thường, vừa giống trái phiếu. Cùng TVB tìm hiểu các loại cổ phiếu ưu đãi hiện nay:
  • Cổ phiếu ưu đãi tích lũy và không tích lũy
Cổ phiếu ưu đãi tích lũy là loại cổ phiếu ưu đãi có tính chất đảm bảo thanh toán cổ tức, nếu trong một năm hay một số năm nào đó do tình hình tài chính của công ty gặp khó khăn công ty không thanh toán được hoặc chỉ thanh toán được một phần thì số cổ tức chưa thanh toán đó được tích lũy hay cộng dồn và công ty phải trả số cổ tức này trước khi công bố trả cổ tức cho cổ đông thường.
Cổ phiếu ưu đãi không tích lũy là loại cổ phiếu mà khi công ty gặp khó khăn không trả được cổ tức trong năm thì cổ đông ưu đãi cũng mất quyền nhận số cổ tức trong năm đó.
  • Cổ phiếu ưu đãi tham dự và cổ phiếu ưu đãi không tham dự
Cổ phiếu ưu đãi tham dự là loại cổ phiếu ưu đãi mà cổ đông nắm giữ chúng, ngoài việc hưởng cổ tức ưu đãi theo quy định còn được hưởng thêm phần lợi tức phụ trội theo quy định khi công ty kinh doanh có lợi nhuận cao. Cổ phiếu ưu đãi không tham dự là loại cổ phiếu ưu đãi mà cổ đông nắm giữ chúng chỉ được hưởng cổ tức ưu đãi cố định, ngoài ra không được hưởng thêm bất cứ phần lợi nhuận nào.
  • Cổ phiếu ưu đãi có thể mua lại
Một công ty có thể phát hành loại cổ phiếu ưu đãi có thể mua lại hay nói cách khác là loại cổ phiếu mà công ty có quyền thu hồi lại. Đây là loại cổ phiếu ưu đãi mà công ty có quyền yêu cầu mua lại bất cứ lúc nào, khi công ty có khả năng về tài chính.
  •  Cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi
Cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi là loại cổ phiếu ưu đãi cho phép người mua có quyền chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi này sang các loại chứng khoán khác và thường là cổ phiếu của chính công ty đó.

 

Các tin khác