/uploaded/banner-slide/slide%20home/Cham%20Tay%20co%20ngay%20tai%20khoan.png
/uploaded/banner-slide/slide%20home/TVB%20mobile%20trade.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/Top%2020%20DN%20co%20loi%20nhuan%202022.jpg

Khách hàng tổ chức

Tại TVB, Khách hàng tổ chức sẽ được cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính đa dạng như dịch vụ: Môi giới đầu tư chứng khoán, Niêm yết và OTC, Ủy thác Quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán, Quản lý cổ đông, Ngân hàng đầu tư,...

Tại TVB, Khách hàng tổ chức sẽ được cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính đa dạng như dịch vụ.
Môi giới đầu tư chứng khoán Niêm yết và OTC, Ủy thác Quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán, Quản lý cổ đông, Ngân hàng đầu tư,...
TVB đặc biệt chú trọng và coi lợi ích của khách hàng và sự tăng lên về tài sản của khách hàng là thành công của TVB.
Các giá trị cốt lõi của sự thành công của TVB nằm trong chuyên môn tư vấn, năng lực và kinh nghiệm trong ngành tài chính để có thể thiết kế, xây dựng các gói sản phẩm, phù hợp với nhu cầu của các Khách hàng Tổ chức.