/uploaded/banner-slide/slide%20home/Cham%20Tay%20co%20ngay%20tai%20khoan.png
/uploaded/banner-slide/slide%20home/TVB%20mobile%20trade.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/DV%20chung%20khoan%20da%20dang.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/BANNER-5%20apea2021.jpg
Về TVB  Đội ngũ   Ban lãnh đạo
Tổng Giám Đốc
Tổng Giám Đốc
Ông Nguyễn Anh Đức
Kế toán Trưởng

Cử nhân Kiểm toán – Học viện tài chính; Thạc sĩ QTKD (MBA) – Đại học FPT

Có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực TCKT với các vị trí: KTTT, Phó KTT, KTT chi nhánh tại Lào của Công ty CP Sông Đà 5; gần đây nhất Ông làm việc tại Công ty Cổ phần TECHPAL với vị trí Trưởng phòng TCKT.