/uploaded/banner-slide/20202907banner.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner1.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner2.jpg
Về TVB  Đội ngũ   Ban kiểm soát
BÀ DƯƠNG PHAN HƯƠNG LAN
Thành viên Ban Kiểm soát
Bà Hương Lan có hơn 20  năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính. Từ tháng 06/2022 đến nay, bà Hương Lan cũng giữ chức vụ Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC). Trước đó, Bà từng làm Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB). 
Bà tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế, Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Kinh tế Quốc dân và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - CFVG.