/uploaded/banner-slide/slide%20home/Cham%20Tay%20co%20ngay%20tai%20khoan.png
/uploaded/banner-slide/slide%20home/TVB%20mobile%20trade.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/Top%2020%20DN%20co%20loi%20nhuan%202022.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/DV%20chung%20khoan%20da%20dang.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/BANNER-5%20apea2021.jpg

TVB Thông báo bổ sung cổ phiếu CII, CTR, EVF, HHV, IDJ, ITD vào danh mục GDKQ (30/09/2022)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB) xin gửi tới Quý khách thông tin về Danh mục cho vay giao dịch ký quỹ điều chỉnh, áp dụng từ ngày 30/09/2022, trong đó:
-    Thêm mới CII, CTR, EVF, HHV, IDJ, ITD vào Danh mục.
Thông báo bổ sung cổ phiếu vào DMGDKQ (đính kèm).
Trân trọng.

Các tin khác