/uploaded/banner-slide/20202907banner.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner1.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner2.jpg

Lưu ký chứng khoán

TVSC nhận lưu ký và bảo quản sổ cổ đông mà Quý khách hàng gửi, giúp Quý khách thực hiện các quyền liên quan đến chứng khoán sở hữu. Chứng khoán đã được lưu ký sẽ được ghi nhận vào tài khoản của Quý khách.
Khi Quý khách thực hiện mua bán chứng khoán, tài khoản của Quý khách sẽ được hệ thống tự động ghi tăng hoặc giảm chứng khoán giúp Quý khách thuận tiện theo dõi sự luân chuyển chứng khoán của mình.
Quý khách hàng tại TVSC được đảm bảo thực hiện đầy đủ các quyền đối với chứng khoán mà Quý khách sở hữu bao gồm:

  •          Quyền nhận cổ tức bằng tiền, cổ phiếu
  •          Quyền nhận cổ phiếu thưởng
  •          Quyền mua cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi
  •          Quyền biểu quyết tại đại hội cổ đông
  •          Quyền chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi…

Tất cả các phát sinh liên quan đến tiền, chứng khoán trên tài khoản của Quý khách sẽ được TVSC thông báo chi tiết, đầy đủ thông qua hệ thống tin nhắn của TVSC.

 

Các tin khác