/uploaded/banner-slide/slide%20home/Cham%20Tay%20co%20ngay%20tai%20khoan.png
/uploaded/banner-slide/slide%20home/Top%2020%20DN%20co%20loi%20nhuan%202022.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/TVB%20mobile%20trade.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/DV%20chung%20khoan%20da%20dang.jpg

Tin TVB

MBS PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU TVB - CTCP CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT (HOSE) - MUA VỚI MỤC TIÊU 32.300đ

MBS khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu TVB, với giá mục tiêu 32,300VND/cổ phiếu (+39%), dựa trên các luận điểm:

1) Triển vọng tăng trưởng 2022 khả quan từ sự tích cực của giá trị giao dịch thị trường, 
(2) kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt và cải thiện vượt trội,
(3) nguồn vốn tăng trưởng vượt trội tạo tiền đề cho tăng trưởng dài hạn.










Xem thêm tại: MBS phân tích cổ phiếu TVB - Mua với mục tiêu 32.300đ
Nguồn: Nghiên cứu cổ phiếu MBS

Các tin khác