/uploaded/banner-slide/slide%20home/Cham%20Tay%20co%20ngay%20tai%20khoan.png
/uploaded/banner-slide/slide%20home/TVB%20mobile%20trade.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/Top%2020%20DN%20co%20loi%20nhuan%202022.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/DV%20chung%20khoan%20da%20dang.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/BANNER-5%20apea2021.jpg

TVB Thông báo loại mã ITD khỏi danh mục GDKQ (06/12/2021)

Nội dung thông báo:
 
Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB) xin gửi tới Quý khách thông tin về Danh mục cho vay giao dịch ký quỹ điều chỉnh, áp dụng từ ngày 06/12/2021, trong đó:
-    Loại 01 mã ITD khỏi danh mục.
Thông báo loại ITD khỏi DMGDKQ (đính kèm).
Trân trọng.

Các tin khác