/uploaded/banner-slide/slide%20home/Cham%20Tay%20co%20ngay%20tai%20khoan.png
/uploaded/banner-slide/slide%20home/TVB%20mobile%20trade.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/Top%2020%20DN%20co%20loi%20nhuan%202022.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/BANNER-5%20apea2021.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/DV%20chung%20khoan%20da%20dang.jpg

TVB Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành do Công ty phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty hiện tại là 24.287.340 cổ phiếu.

File đính kèm: TVB Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Các tin khác