/uploaded/banner-slide/slide%20home/banner-1.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/banner-3.jpg

Tin TVB

NHÀ ĐẦU TƯ CẦN HIỂU GÌ VỀ DOANH NGHIỆP?


Có rất nhiều nguyên nhân làm cho cổ phiếu tăng giá. Tuy nhiên, nguyên nhân cốt lõi nhất đến từ bản chất bên trong của doanh nghiệp: lợi nhuận và khả năng tăng trưởng. Nhà đầu tư sẽ nhìn vào đó để đưa ra sự kỳ vọng tăng giá cho cổ phiếu.
4 yếu tố có thể sinh ra lợi nhuận, duy trì sự tăng trưởng trong thời gian dài cho doanh nghiệp, cụ thể là:
  • Hoạt động kinh doanh (Business Activities):
  • Lĩnh vực hoạt động (Industry)
  • Quản trị doanh nghiệp (Corporate Governance)
  • Lợi thế cạnh tranh (Competitive Advantages)

Trước khi quyết định mua cổ phiếu, nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ về những yếu tố liên quan trực tiếp đến lợi nhuận và sự tăng trưởng lâu dài của doanh nghiệp.

Hiểu doanh nghiệp càng sâu thì chúng ta sẽ có một cái nhìn toàn diện hơn từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn và phù hợp hơn.

Các tin khác