/uploaded/banner-slide/slide%20home/banner-1.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/banner-3.jpg

Tin TVB

HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN)

Để tham dự ĐHĐCĐ thường niên trực tuyến, Đại biểu vui lòng truy cập vào đường link: https://ezgsm.fpts.com.vn
 
 

Các tin khác