/uploaded/banner-slide/slide%20home/banner-1.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/banner-3.jpg

Tin TVB

TVB Công bố về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2019 (17/06/2019)

Ngày 17/06/2019 Công ty đã ký Hợp đồng Kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.
Nội dung hợp đồng: Soát xét Báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn giữa niên độ kết thúc tại ngày 30/06/2019 và Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn cho cả năm 2019.
File đính kèm: 20190617_TVB-Cong bo thong tin hop dong kiem toan

Các tin khác