/uploaded/banner-slide/slide%20home/Cham%20Tay%20co%20ngay%20tai%20khoan.png
/uploaded/banner-slide/slide%20home/Top%2020%20DN%20co%20loi%20nhuan%202022.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/TVB%20mobile%20trade.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/DV%20chung%20khoan%20da%20dang.jpg

Tin TVB

TVB Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt sửa đổi ngày 22/03/2019

- Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2019/NQ-HĐQT/TVB ngày 22/03/2019 về việc sửa đổi điều Điều lệ Công ty sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018;
- Điều lệ Công ty đã sửa đổi bổ sung tại ngày 22/03/2019.
File đính kèm: 20190322_TVB_Cong bo thong tin Dieu le sua
 

Các tin khác