/uploaded/banner-slide/slide%20home/banner-1.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/banner-3.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/banner-5.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/Banner-APEA-2021-1.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/cover-tet.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/Top%205CK%20%20%2020210823.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/Top-20-Doanh-nghiep.jpg

TVB Công bố thông tin về việc thay đổi người nội bộ Công ty

Ngày 23/04/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty đã thông qua việc thay đổi người nội bộ Công ty. Cụ thể:

- Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hán Công Khanh kể từ ngày 23/04/2019.

- Bầu Ông Nguyễn Tiến Sơn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019 – 2023 kể từ ngày 23/04/2019.

- Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát và Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Phan Doãn Vinh kể từ ngày 23/04/2019.

- Bầu Ông Hán Công Khanh giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023 kể từ ngày 23/04/2019
 

Các tin khác