/uploaded/banner-slide/slide%20home/banner-1.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/banner-3.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/banner-5.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/Banner-APEA-2021-1.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/cover-tet.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/Top%205CK%20%20%2020210823.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/Top-20-Doanh-nghiep.jpg

TVB Công bố thông tin về việc hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1

Ngày 26/02/2019 Công ty đã hoàn thành đợt chào cổ phiếu ra công chúng cho cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1. Tổng số cổ phiếu phát hành thành công trong đợt chào bán là 8.095.780 cổ phiếu chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành. Giá phát hành là 12.000 đồng/cổ phiếu.
 

Các tin khác