/uploaded/banner-slide/slide%20home/Banner-APEA-2021-1.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/Cham%20Tay%20co%20ngay%20tai%20khoan.png
/uploaded/banner-slide/slide%20home/DV%20chung%20khoan%20da%20dang.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/Top%2020%20DN%20co%20loi%20nhuan%202022.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/TVB%20mobile%20trade.jpg
Về TVB  Đội ngũ   Hội Đồng Quản Trị
ÔNG PHẠM VĂN KHIÊM

ÔNG PHẠM VĂN KHIÊM

Thành viên HĐQT Độc lập
Từ năm 2021 đến nay, Ông Phạm Văn Khiêm cũng đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội Địa lý môi trường Việt Nam – Tư vấn và đào tạo tầm nhìn. Trước đó, Ông từng làm Phó Giám đốc Trung tâm UNESCO Tư vấn và Đào tạo tầm nhìn. 
Ông tốt nghiệp Cử nhân Khoa Lý Đại học Tổng hợp Hà Nội và Thạc sĩ Khoa học Vật lý Vô tuyến.