/uploaded/banner-slide/20202907banner.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner1.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner2.jpg

Tin TVB

TVB Công bố Giấy phép thay đổi Giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh (22/11/2019)

Công bố Quyết định số 951/QĐ-UBCK ngày 21/11/2019 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước về việc sửa đổi Quyết định lập chi nhánh Công ty.
Nội dung sửa đổi: Thay đổi người đứng đầu Chi nhánh sang bà Lê Thị Thu Hương (Số chứng minh nhân dân 024893302, cấp ngày 18/06/2008 tại TP. Hồ Chí Minh).
 
 

Các tin khác