/uploaded/banner-slide/20202907banner.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner1.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner2.jpg

Tin TVB

TVB Công bố Điều lệ Công ty sửa đổi ngày 05/11/2019

- Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 24/2019/NQ-HĐQT/TVB ngày 05/11/2019 về việc sửa đổi điều Điều lệ Công ty sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

- Điều lệ Công ty đã sửa đổi bổ sung tại ngày 05/11/2019

File đính kèm:  TVB Công bố Điều lệ Công ty sửa đổi ngày 05/11/2019

 

Các tin khác