/uploaded/banner-slide/slide%20home/Mo%20TK%20TT%20%20%2020210823.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/Mobile%20Trade%2020210823.jpg

Tin TVB

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT (TVB) BỔ NHIỆM QUYỀN PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngày 04/01/2021, Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trí Việt (T-Corp) đã trao Quyết định số 01/2022/NQ-HĐQT/TVB Bổ nhiệm Quyền Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB) đối với Ông Vũ Văn Toản. Quyết định có hiệu lực từ ngày 04/01/2021. 
 

Các tin khác