/uploaded/banner-slide/20202907banner.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner1.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner2.jpg
Về TVB  Đội ngũ   Hội Đồng Quản Trị
ÔNG ĐỖ THANH HÀ

ÔNG ĐỖ THANH HÀ

Thành viên HĐQT

Thạc sỹ Xây dựng, Đại học Xây dựng

  • Đào tạo Ikram Training & Infrastructure Development Institue, Malaysia
  • Ông từng Chủ nhiệm Công trình; Quản lý Dự án thuộc Bộ Xây dựng. Gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính. Ông đã có hơn 11 năm gắn bó và từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại Tập đoàn Trí Việt, hiện nay Ông cũng đang giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT TVC và Thành viên HĐQT TVB. Với sự lãnh đạo của Ông, TVC đã được khẳng định vị thế trên thị trường tài chính, đặc biệt ở lĩnh vực Quản lý tài sản.