/uploaded/banner-slide/co-hoi-nghe-nghiep%202.jpg

Chuyên viên quản trị QTRR

Mô tả công việc:
 • Quản lý các tài khoản sử dụng tín dụng theo đúng quy định của sản phẩm, cài đặt, kích hoạt sản phẩm, theo dõi biến động của các khoản tín dụng mà khách hàng đang sử dụng.
 • Theo dõi trình trạng nợ của khách hàng, cập nhật phát sinh giao dịch hàng ngày.
 • Quan sát và theo dõi diễn biến thị trường, cập nhật các thông tin từ Sở GDCK, chuẩn hóa các quy trình, quy định liên quan.
 • Thực hiện tỷ lệ tài khoản, các khoản giải ngân, thu nợ, tài sản đảm bảo, nợ đến hạn, quá hạn theo quy định.
 • Thực hiện call margin và xử lý các tài khoản vi phạm tỷ lệ/ vi phạm nợ theo quy định của Hợp đồng.
 • Lưu trữ và theo dõi các hợp đồng tín dụng đã ký với khách hàng.
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng QTRR.
Yêu cầu:
 • Quản lý các tài khoản sử dụng tín dụng theo đúng quy định của sản phẩm, cài đặt, kích hoạt sản phẩm, theo dõi biến động của các khoản tín dụng mà khách hàng đang sử dụng.
 • Theo dõi trình trạng nợ của khách hàng, cập nhật phát sinh giao dịch hàng ngày.
 • Quan sát và theo dõi diễn biến thị trường, cập nhật các thông tin từ Sở GDCK, chuẩn hóa các quy trình, quy định liên quan.
 • Thực hiện tỷ lệ tài khoản, các khoản giải ngân, thu nợ, tài sản đảm bảo, nợ đến hạn, quá hạn theo quy định.
 • Thực hiện call margin và xử lý các tài khoản vi phạm tỷ lệ/ vi phạm nợ theo quy định của Hợp đồng.
 • Lưu trữ và theo dõi các hợp đồng tín dụng đã ký với khách hàng.
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng QTRR.


 
Đăng ký ứng tuyển