/uploaded/banner-slide/20202907banner.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner1.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner2.jpg
Về TVB  Đội ngũ   Ban kiểm soát
ÔNG NGUYỄN PHI KHANH

ÔNG NGUYỄN PHI KHANH

Thành viên Ban Kiểm Soát
  • Thạc sỹ Tài chính – Đại học Birmingham, Vương quốc Anh
  • Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thi Hoàng Thành 
  • Từ 2017 – nay: Thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt