Tin TVB  

TVB_Công bố thông tin về việc thay đổi người nội bộ Công ty. - 24/04/2019

TVB_Công bố thông tin về việc thay đổi người nội bộ Công ty.

 Ngày 23/04/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty đã thông qua việc thay đổi người nội bộ Công ty. Cụ thể:

- Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hán Công Khanh kể từ ngày 23/04/2019.
- Bầu Ông Nguyễn Tiến Sơn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019 – 2023 kể từ ngày 23/04/2019.
- Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát và Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Phan Doãn Vinh kể từ ngày 23/04/2019.
- Bầu Ông Hán Công Khanh giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023 kể từ ngày 23/04/2019
 

Các tin khác

TVB_Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2019/NQ-HĐQT/TVB ngày 02/05/2019. - 03/05/2019

TVB_Công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - 24/04/2019

TVB_Công bố thông tin Báo cáo tài chính Qúy I Năm 2019 - 19/04/2019

TVB_Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu Tcorp5 - 16/04/2019

TVB_Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt thông báo Lịch nghỉ Lễ tháng 04 năm 2019 - 10/04/2019

TVB_Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - 09/04/2019

TVB_Thông báo thay đổi biểu phí dịch vụ lưu ký chứng khoán theo Thông tư 127/2018/TT-BTC - 29/03/2019

TVB_Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt sửa đổi ngày 22/03/2019 - 22/03/2019

TVB_Công bố thông tin Giấy phép điều chỉnh số 15/GPĐC-UBCK ngày 14/03/2019 của Ủy ban chứng khoán nhà nước - 15/03/2019

TVB_Công bố thông tin về việc miễm nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh - 14/03/2019In trangGửi bạn bè