Tin TVSC  

TVSC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của thành viên Ban kiểm soát Trần Thành Trung - 07/05/2018

TVSC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của thành viên Ban kiểm soát Trần Thành Trung

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thành Trung

- Chức vụ hiện nay tại công ty: Thành viên Ban kiểm soát.

- Mã chứng khoán giao dịch: TVB

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu trước kh thực hiện giao dịch: 31.700 cổ phiếu tỷ lệ 0,211% 

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 22.700 cổ phiếu.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch 54.400 cổ phiếu tỷ lệ 0,36%

- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận.

- Thời gian thực hiện giao dịch: 06/04/2018 đến 04/05/2018.

- Lý do không giao dịch hết số lượng đăng ký: Không đủ thời gian để mua đủ số lượng cổ phiếu với mức giá như kỳ vọng.

 

Bao cao kq giao dich CP_TV BKS.pdf

Các tin khác

TVB_Công bố thông tin Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên năm 2018 đã được kiểm toán - 14/08/2018

TVB_Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - 14/08/2018

TVB_Công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 đã được kiểm toán - 10/08/2018

TVB_Công bố thông tin Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán số 61/GPĐC-UBCK ngày 08/08/2018 của UBCKNN - 08/08/2018

TVB_Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2018 - 30/07/2018

TVB_Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý II năm 2018. - 20/07/2018

TVB_Công bố thông tin Quyết định của UBCKNN về việc sửa đổi quyết định lập chi nhánh Công ty chứng khoán Trí Việt. - 17/07/2018

TVB_Công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi đợt 1 năm 2018. - 06/07/2018

TVB_Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành. - 02/07/2018

TVB_ Công bố thông tin Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐQT/TVB ngày 02/07/2018 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi năm 2018. - 02/07/2018

TVB_ Công bố thông tin Thông báo số 860/TB-SGDHCM ngày 25/06/2018 về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu TVB tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. - 26/06/2018In trangGửi bạn bè