Tin TVSC  

Ông Trần Thành Trung – Thành viên Ban kiểm soát đăng ký mua 50.000 cổ phần. - 02/04/2018

Ông Trần Thành Trung – Thành viên Ban kiểm soát đăng ký mua 50.000 cổ phần.

 

 - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thành Trung

- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên ban kiểm soát 
- Mã chứng khoán: TVB 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 31.700 CP (tỷ lệ 0,211%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP 

- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 81.700 CP (Tỷ lệ 0,54%)
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh 
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 05/04/2018 

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 05/05/2018.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Các tin khác

TVB_Công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi đợt 1 năm 2018. - 06/07/2018

TVB_Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành. - 02/07/2018

TVB_ Công bố thông tin Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐQT/TVB ngày 02/07/2018 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi năm 2018. - 02/07/2018

TVB_ Công bố thông tin Thông báo số 860/TB-SGDHCM ngày 25/06/2018 về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu TVB tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. - 26/06/2018

TVB_Thông báo v/v Niêm yết CP TVB tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh - 21/06/2018

TVB_Công bố thông tin về hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chuyển sang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. - 21/06/2018

TVB_Bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh - 19/06/2018

TVB_Công bố thông tin Công ty nhận Quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh - 15/06/2018

TVB_Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán - 14/06/2018

TVB: Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu - 11/06/2018

TVB: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 - 15/05/2018In trangGửi bạn bè