Dành cho cổ đông  

TVSC THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 - 30/01/2016

TVSC THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt trân trọng thông báo về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

  Quý Cổ đông xin xem tài liệu họp đính kèm dưới đây:

1. Nghị quyết của HĐQT

2. Thư mời họp

3. Ủy quyền tham dự họp

4. Dự thảo nội dung chương trình họp

5. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ

6. Thể lệ biểu quyết

7. Tờ trình thông qua sửa đổi điều lệ Công ty

8. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

9. Tờ trình thông qua việc không giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà Đầu tư nước ngoài

10. Báo cáo của Ban kiểm soát

11. Báo cáo HĐQT 2015

12. Báo cáo kết quả kinh doanh 2015

 

Các tin khác

TVSC: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - 31/05/2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI KẾ TOÁN TRƯỞNG - 15/04/2016

TVSC Công bố thông tin: Họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 - 03/02/2016

THÔNG BÁO NGHỈ GIAO DỊCH NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH THÂN 2016 - 01/02/2016

TVSC: Thông báo v/v lãi không kỳ hạn đối với tiền mặt trên TK của NĐT - 21/01/2016

THÔNG BÁO NGHỈ GIAO DỊCH NHÂN DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH 2016 - 24/12/2015

TVSC: Công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của người có liên quan - 21/12/2015

Biểu phí dịch vụ giao dịch Chứng khoán tại TVSC - 16/10/2015

TVSC: Công bố thông tin Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu ra công chúng của CTCP Sông Đà Cao Cường (SCL) - 16/10/2015

Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt CBTT thay đổi Kế toán trưởng và bổ nhiệm Giám đốc Tài chính - 15/09/2015In trangGửi bạn bè