Tin tức  

TVB_Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2019/NQ-HĐQT/TVB ngày 02/05/2019. - 03/05/2019

TVB_Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2019/NQ-HĐQT/TVB ngày 02/05/2019.

Công bố Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐQT/TVB ngày 02/05/2019 về việc thông qua giá phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 và thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Tải file đính kèm

TVB_Công bố thông tin về việc thay đổi người nội bộ Công ty. - 24/04/2019

TVB_Công bố thông tin về việc thay đổi người nội bộ Công ty.

 Ngày 23/04/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty đã thông qua việc thay đổi người nội bộ Công ty. Cụ thể:

- Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hán Công Khanh kể từ ngày 23/04/2019.
- Bầu Ông Nguyễn Tiến Sơn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019 – 2023 kể từ ngày 23/04/2019.
- Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát và Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Phan Doãn Vinh kể từ ngày 23/04/2019.
- Bầu Ông Hán Công Khanh giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023 kể từ ngày 23/04/2019
 

TVB_Công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - 24/04/2019

TVB_Công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 23/04/2019 của Công ty và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ/TVB ngày 23/04/2019 của Công ty.

 

TVB_Công bố thông tin Báo cáo tài chính Qúy I Năm 2019 - 19/04/2019

TVB_Công bố thông tin Báo cáo tài chính Qúy I Năm 2019

TVB_Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu Tcorp5 - 16/04/2019

TVB_Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu Tcorp5

 Công bố Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐQT/TVB ngày 16/04/2019 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi năm 2019. Theo đó:

- Giá trị trái phiếu phát hành: 80.000.000.000 đồng.
- Loại trái phiếu phát hành: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo.
- Kỳ hạn trái phiếu: 36 tháng kể từ ngày phát hành.
- Lãi suất trái phiếu: 10,53%/năm
- Ngày phát hành: Dự kiến phát hành ngày 01/07/2019
 

Các tin khác

TVB_Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt thông báo Lịch nghỉ Lễ tháng 04 năm 2019 - 10/04/2019

TVB_Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - 09/04/2019

TVB_Thông báo thay đổi biểu phí dịch vụ lưu ký chứng khoán theo Thông tư 127/2018/TT-BTC - 29/03/2019

TVB_Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt sửa đổi ngày 22/03/2019 - 22/03/2019

TVB_Công bố thông tin Giấy phép điều chỉnh số 15/GPĐC-UBCK ngày 14/03/2019 của Ủy ban chứng khoán nhà nước - 15/03/2019

« Trang trước|| Trang sau »


In trangGửi bạn bè