/uploaded/banner-slide/20202907banner1.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner2.jpg
Về TVB  Đội ngũ   Ban lãnh đạo
Ông Lê Thanh Tùng

Ông Lê Thanh Tùng

Kế toán Trưởng
Cử nhân Kế toán doanh nghiệp - ĐH Hồng Đức; Cử nhân Kế toán trưởng doanh nghiệp Học viện Tài chính Hà Nội. 

Trước khi được bổ nhiệm Kế toán trưởng TVB, Ông từng được bổ nhiệm Phó phòng Kế toán (2019); và phụ trách Phòng Kế toán (từ tháng 10/2021).